Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Informujemy, że doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Computer Plus Kraków S.A. odbędzie się w dniu 30.06.2020 w Kancelarii Notarialnej Beata Olsza, ul. Krakowska     w Krakowie o godzinie 11:00.

Porządek obrad obejmuje głosowanie następujących uchwał:

1. Uchwała o wyborze przewodniczącego Zgromadzenia
2. Uchwała o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego spółki za rok 2019
3. Uchwała o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
4. Uchwała o udzieleniu Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
5. Uchwała o udzieleniu Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
6. Uchwała o pokryciu straty za rok 2019 zyskami przyszłych okresów
7. Uchwała o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Za Zarząd Spółki,

Andrzej Koncewicz – Prezes Zarządu

Logotypy partnerów